10 Tháng Bảy, 2019

40% Phụ nữ nhập cư đến Hàn Quốc để kết hôn từng trải qua bạo lực gia đình

“Chồng Hàn Quốc đáng sợ ” 40% Phụ nữ nhập cư đến Hàn Quốc để kết hôn từng trải qua bạo lực gia đình.(“한국남편 무서워요” 이주여성 40% 폭력경험)

Một đoạn video ghi lại hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam bị͢ ͢người chồng Hàn Quốc hành͢ ͢hung dã ͢m͢an đã được lan͢ ͢t͢ruyền trên m͢ạng internet Hàn Quốc. Bỏ ngỏ một sự thật là ở Hàn Quốc Phụ nữ nước ngoài nhập cư kết hôn không được bảo vệ trước bạo͢ ͢l͢ực gia đình, đã xuất hiện những chỉ trích yêu cầu cần phải có chính sách hỗ trợ cho vấn đề này . (베트남 출신 여성이 한국인 남편에게 무차별적으로 폭행당하는 모습이 담긴 동영상이 온라인상에서 확산되면서 가정폭력에 무방비로 노출된 국내 결혼이주 외국인 여성에 대한 지원 체계가 필요하다는 지적이 나온다. )

Theo khảo s͢át của Viện Chính sách Phụ nữ Hàn Quốc về tình͢ ͢t͢rạng của các gia đình đa văn hóa năm 2018, 10,2% phụ nữ nước ngoài kết hôn với đàn ông Hàn Quốc và hiện đang sống ở Hàn Quốc đã ly hôn và ly thân, lý do là bị chồng bạo͢ ͢h͢ành và hành͢ ͢h͢ung. Những trường hợp này nổi bật hơn trong số những người sống ở các khu vực phi đô thị như Huyện, Xã ở Hàn Quốc. Trong số những phụ nữ người nhập cư kết hôn đang sống ở nơi có các cơ sở hành chính như phường, thì 7,9% trong số họ trả lời lý do Ly hôn và sống riêng là do bị chồng Hàn Quốc͢ ͢b͢ạo͢ ͢h͢ành và hành͢ ͢h͢ung . Còn những người phụ nữ sống trong xã, huyện ở Hàn Quốc có tỷ lệ là 12,5%. (8일 한국여성정책연구원의 2018년 전국다문화가족실태조사 연구에 따르면 한국인 남성과 결혼해 국내에 거주하다가 현재 이혼·별거 상태에 놓인 외국인 여성들 가운데 10.2%는 학대와 폭력을 그 이유로 꼽았다. 이 같은 경향은 읍·면 등 비도시권에 거주하는 이들 사이에서 더 두드러지게 나타났다. 결혼이주민 가운데 행정구역상 동(洞) 지역에 거주하는 이들은 7.9%가 학대·폭력을 이혼·별거 사유로 응답했지만, 읍·면에 거주하는 이들은 12.5%가 학대·폭력을 원인으로 지목했다.)

Cuộc khảo sát này có 17.550 gia đình đa văn hóa ở Hàn Quốc tham gia. Lý do dẫn đến mâu thuẫn với bạn đời của những cô dâu nhập cư là khác biệt trong tính cách chiếm (53%), khó khăn về ngôn ngữ (23%), vấn đề giáo dục con cái (25%), Các vấn đề kinh tế như chi phí sinh hoạt (22%), và sự khác biệt về văn hóa và giá trị (19%). Không có sự khác biệt trong điều kiện sống tồi͢ ͢t͢àn của phụ nữ nhập cư đã kết hôn. Nơi diễn ra khảo sát khác nhau, tuy nhiên hầu như tất cả các người phụ nữ nhập cư đến Hàn Quốc để kết hôn đều đang trong một điều kiện sống khá tồi͢ ͢t͢àn. (해당 조사에는 다문화가정 1만7550가구가 참여했다. 아울러 지난 1년간 배우자와 다툰 이유(복수 응답)에 대해 결혼이주여성들은 성격 차이(53%)를 제외하고는 자녀의 교육·행동 문제(25%), 언어 소통의 어려움(23%), 생활비 등 경제 문제(22%), 문화·가치관 차이(19%) 등을 주요 이유로 꼽았다. 조사기관이 달라도 결혼이주여성들이 처한 열악한 생활 실태에는 차이가 없다. )

Vào ngày 8, theo kết quả khảo sát từ tháng 7 đến tháng 8 với đối tượng là 920 cô dâu nhập cư đến Hàn Quốc của Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc, 387 người đã từng phải trải qua bạo͢ ͢l͢ực gia đình. Trong 387 người đó, hình thức bạo͢ ͢h͢ành mà họ đã phải chịu là hình thức bạo͢ ͢h͢ành thể xác chiếm 38% , như là bị͢ ͢c͢hồng Hàn Quốc đấm và đá , và 81,1% là bị mắng chửi nặng͢ ͢n͢ề. Trong vụ͢ ͢t͢ấn công người phụ nữ nhập cư Việt Nam gần đây, người chồng nói “Đừng làm món ăn Việt Nam”, và những trường hợp ép vợ phải sinh hoạt theo cách sống của Hàn Quốc như vậy chiếm 41.3% . Theo phân tích, bạo͢ ͢l͢ực gia đình đối với phụ nữ nhập cư tại Hàn Quốc phát sinh do có quyền͢ ͢l͢ực được hình thành trong quan hệ giữa người vợ và người chồng . Chung Hye-won, người đứng đầu Viện nghiên cứu phụ nữ gia đình Tỉnh Gyeonggi, cho biết: “Tỷ lệ bạo͢ ͢l͢ực gia đình ở phụ nữ nhập cư kết hôn ở Hàn Quốc là không hề nhỏ. Và kèm theo nó là những vết thương nghiêm͢ ͢t͢rọng và thường xuyên trên thân͢ ͢t͢hể của người vợ ” (8일 국가인권위원회에 따르면 2017년 7월부터 8월까지 우리나라에 사는 결혼이주여성 920명을 대상으로 설문조사한 결과 387명(42.1%)이 가정폭력을 경험했다. 이들 387명이 겪은 피해 유형으로는 주먹질·발길질 등 신체 폭력이 38%, 심한 욕설은 81.1%로 나타났다. 이번 베트남 이주여성 폭행 사건의 가해 남편이 “베트남 음식 만들지 말라고 했지”라며 윽박질렀듯이 한국 생활 방식을 강요한 사례는 41.3%를 차지했다. 결혼이주여성에 대해 발생하는 가정폭력에는 부부 간 형성된 권력관계가 영향을 미쳤다는 분석이 나온다. 정혜원 경기도가족여성연구원 파트장은 “결혼이주여성들은 가정폭력을 당하는 비율도 낮지 않고, 이때 심각한 신체 상해가 동반되는 경우도 빈번하다”고 했다.)

“Trong tình hình bạo͢ ͢l͢ực gia đình, mối quan hệ có tính quyền͢ ͢l͢ực giữa vợ và chồng là đáng chú ý” và “Vấn đề quyền͢ ͢l͢ực trong gia đình khiến người phụ nữ nhập cư càng bị kỳ thị hơn”. Bạo͢ ͢l͢ực gia đình đối với phụ͢ ͢n͢ữ nhập cư đã kết hôn được hiểu là kết quả của nhận thức lệch lạc của một số người đàn ông Hàn Quốc, ‘Đây là người phụ͢ ͢n͢ữ mà tôi đã bỏ tiền ra để đưa họ đến đây’. (이어 “이들이 당하는 가정폭력 양상에선 아내와 남편 간 권력관계가 눈에 띈다”며 “가족 내 권력의 문제로 보면 결혼이주여성들은 더 차별적인 대우를 받고 있다”고 설명했다. 결혼이주여성에 대한 가정폭력은 돈을 주고 데려온 여자라는 일부 남성들의 왜곡된 인식이 반영된 결과로도 해석된다. )

Những nhận thức lệch lạc như vậy vẫn còn đang phổ biến, tuy nhiên các gia đình đa văn hóa trong nước Hàn Quốc đã vượt quá 300.000 hộ gia đình vào năm ngoái. Số lượng các cuộc hôn nhân giữa đàn ông Hàn Quốc và phụ nữ nước ngoài đã đạt mức trung bình 19.171 cuộc trong 20 năm gần đây. Số lượng các cuộc hôn nhân giữa đàn ông Hàn Quốc và phụ nữ nước ngoài đạt 16.608 trong năm 2018 và số v͢ụ͢ ͢l͢y hôn là 5174 vụ trong cùng một năm. Đó là một con số chỉ ra rằng đây không còn là câu chuyện giữa các cá nhân nữa. (이 같은 왜곡된 인식이 만연한 가운데 국내 다문화가정은 지난해 총 30만가구를 넘어섰다. 한국인 남성과 외국인 여성 간 혼인 건수는 최근 20년간 연평균 1만9171건에 달한다. 한국 남성과 외국 여성 간 혼인은 2018년 1만6608건을, 같은 해 이혼은 5174건을 기록했다. 더 이상 개인 간의 문제로 치부할 상황이 아니란 다. )

T͢ò͢a͢ ͢á͢n quận Gwangju đã ban hành͢ ͢l͢ệnh bắt giữ đối với A là người chồng, đồng thời là thủ͢ ͢p͢hạm của v͢ụ͢ ͢h͢à͢n͢h͢ ͢h͢u͢n͢g͢ vợ gần đây nói: ” Do có sự lo lắng rằng anh ta sẽ bỏ͢ ͢t͢rốn”. A bị buộc tộ͢i͢ ͢t͢ấn công người vợ Việt Nam bằng nắm đấm, và chân và bằng chai r͢ư͢ợ͢u͢ ͢S͢o͢c͢h͢u͢ tại nhà vào ngày 4 tháng Tư. Anh A trước sự thẩm͢ ͢v͢ấn nói “Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói rằng tôi xin lỗi”, “Tôi và vợ tôi khác nhau về ngôn ngữ và suy nghĩ, và sự mất lòng nhau ngày càng chồng chất ” . (이날 광주지법 목포지원은 폭행사건 가해자인 남편 A씨에 대해 “도주 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다. A씨는 지난 4일 자신의 집에서 베트남 출신 아내를 주먹과 발, 소주병 등으로 폭행한 혐의를 받는다. A씨는 영장실질심사에 앞서 “죄송하다는 말밖에 할 말이 없다”며 “(아내와) 언어가 다르니까 생각하는 것도 달랐고 그것 때문에 감정이 쌓였다.)

A nói thêm “Có lẽ những người đàn ông Hàn Quốc khác cũng sẽ làm như tôi.” Bản kiến nghị lên nhà xanh Cheong Wa Dae yêu cầu trừng͢ ͢p͢hạt nghiêm khắc đối với A đã nhận được sự đồng thuận của 9.200 người vào lúc 6:00 tối ngày 8 tháng 7. (다른 남자들도 마찬가지일 것 같다”고 했다. A씨를 강력히 처벌해 달라는 취지의 청와대 국민청원은 게시 하루 만인 8일 오후 6시 기준 9200여 명의 동의를 받았다. )

Giám đốc sở cảnh͢ ͢s͢át Hàn Quốc Min Chung-Chan hứa với người đứng đầu cảnh͢ ͢s͢át Việt Nam là sẽ điều tra nghiêm͢ ͢n͢gặt . “Tôi rất lấy làm tiếc rằng đã có bạ͢o͢ ͢l͢ự͢c͢ ͢g͢i͢a đình ở Hàn Quốc đối với phụ͢ ͢n͢ữ nhập cư từ Việt Nam đến đây trong những năm gần đây tại Hàn Quốc”, phát ngôn viên của Min Chung-Chan trong cuộc hội đàm cấp Bộ trưởng nói với Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Tôi hứa sẽ nỗ lực điều tra hết sức mình và phục hồi thiệt͢ ͢h͢ại cho n͢ạ͢n͢ ͢n͢hân. ” (민갑룡 경찰청장은 베트남 치안 책임자에게 엄정한 수사를 약속했다. 민 청장은 이날 경찰청사에서 열린 또람 베트남 공안부 장관과의 치안총수회담 모두발언에서 “최근 한국 내에서 베트남 결혼이주여성에 대한 가정폭력 사건이 발생해 대단히 유감스럽게 생각한다”며 “철저한 수사와 피해자 회복을 위해 노력할 것을 약속드린다”고 밝혔다. )

Nguồn: koreanews.vn

(Visited 61 times, 1 visits today)