Bất hợp pháp, về nước bao lâu thì có thể quay trở lại Hàn Quốc?

Bất hợp pháp về nước bao lâu thì có thể quay trở lại Hàn Quốc?. Việc bất hợp pháp về nước bao lâu có thể quay trở lại còn phụ thuộc vào: Thời gian bất...