Kết quả thi tiếng Hàn trên máy tính lần 2 năm 2018 và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển

Căn cứ thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc ngày 21/09/2018, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kết quả Kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên...