Hàn Quốc là một quốc gia rất phát triển, nhưng vẫn là một xã hội tương đối bảo thủ.

Dù là một quốc gia rất phát triển và văn minh nhưng xã hội Hàn Quốc ở nhiều khía cạnh, vẫn là một xã hội tương đối bảo thủ. Xã hội Hàn Quốc đầy áp...