Tiết Quang Phục – Ngày Hàn Quốc giành độc lập

Q uang Phục là ngày đánh dấu sự ra đời của chính phủ Đại Hàn Dân Quốc sau khi thoát khỏi ách thống trị của thực dân Nhật (15/8/1945). Ngày này trong tiếng Hàn...