Hàn Quốc nới lỏng quy định về thị thực cho học giả nước ngoài

Học giả nước ngoài đến Hàn Quốc theo chương trình thỉnh giảng hoặc cung cấp dịch vụ cố vấn sẽ không còn cần đến thị thực (visa) làm việc ngắn hạn khi...