100 Từ tựng tiếng Hàn cao cấp – 고급 어휘 (bài 1)

[부사: Phó Từ] 1) 가까스로 + nghĩa 1: hiếm hoi lắm, khó khăn lắm, một cách rất khó khăn vất vả… – 형은 면접을 열 번 본 후에야 가까스로 일자리를...