Hàn Quốc thông qua luật đặc biệt nhằm giảm ô nhiễm bụi mịn “Luật đặc biệt về bụi nhỏ”

Luật đặc biệt về giảm thiểu và quản lý bụi dạng hạt, có hiệu lực từ ngày 15/2 tới, sẽ tạo nền tảng pháp lý cho các chính quyền địa phương áp đặt...