7 Tháng Mười Hai, 2017

Câu hỏi ôn thi Quốc tịch liên quan đến tổng thống

Câu hỏi ôn thi Quốc tịch liên quan đến tổng thống

문재인 10 tháng 5 năm 2017 – Đương nhiệm

1.현재 대한민국의 대통령은 누구입니까?

Tổng thống Đại Hàn hiện tại là ai?

Trả lời ,

👉문재인입니다.

2. 박근혜 왜 대통령의 일을 안 합니까?

Bà Park tại sao không làm công việc của tổng thống?

Trả lời

👉 3월10일에 대통령직에서 파면됐습니다.

Bà đã bị phế truất khỏi chức tổng thống vào ngày 10 tháng 03. (của năm 2017 nhé mọi người ^^)

3. 박근혜는 아직 대한민국의 대통령입니까?

Bà Park còn là tổng thống Đại Hàn không?

Trả lời

👉아니요, 3월10일에 대통령직에서 파면됐습니다.

Không, bà đã bị phế truất khỏi chức tổng thống vào ngày 10 tháng 03.

(더 이상 박근혜는 대한민국 대통령이 아닙니다.Bà Park không còn là tổng thống Đại Hàn nữa).

‼️‼️Lưu ý: Phần trong ngoặc đơn này chỉ tham khảo. Khi trả lời, không cần nói phần trong ngoặc cũng được.

4. 박근혜 대통령 파면의 사유(이유)는 무엇입니까?

Lí do bị phế truất của tổng thống Park là gì?

Trả lời : Chọn một trong 3 cách trả lời sau.

👉헌법과 법률 위배 행위로 파면됐습니다.

Bị phế truất vì vi phạm hiến pháp và luật pháp.

👉직권남용, 국가 비밀 자료 유출 등 사유로 파면됐습니다.

Bị phế truất vì lí do lạm dụng chức quyền, làm lộ tài liệu mật của quốc gia.

👉박근혜 대통령이 최순실 씨의 이익을 위해 대통령의 직권을 남용하고, 최순실 씨에게 국가 비밀 자료를 전달했습니다.

Tổng thống Park đã lạm dụng chức quyền vì lợi ích của bà 최순실 và đã chuyển tài liệu mật quốc gia cho bà 최순실.

‼️‼️Ghi chú: Khi trả lời, các bạn chọn cách trả lời ngắn gọn nhất (câu 1 hoặc câu 2) nhưng cần phải học qua câu thứ 3 để khi giám khảo hỏi còn biết lạm dụng quyển là vì ai và làm lộ tài liệu cụ thể là gì.

‼️ Các câu hỏi khác liên quan đến chính trị, bầu cử thì các bạn học trong sách nhé.

Chúc mọi người 합격nhé!

Châu Ngọc Yến.

Theo hanquoc24h

(Visited 186 times, 1 visits today)