5 Tháng Mười Hai, 2017

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn ~는/은/을 게 틀림없다

Cấu trúc được sử dụng khi chắc chắn về một việc nào đó.

Ví dụ:

그 친구는 너무 피곤한 게 틀림없어요.

Bạn đó chắc chắn là rất mệt.

그 친구는 드라마에 대해 발표할 게 틀림없어요.

Bạn đó chắc chắn sẽ nói về bộ phim.

표정이 어두운 걸 보면 무슨 걱정거리 가 있는 게 틸림없어요.

Nhìn biểu cảm khuôn mặt tối sầm lại thế kia chắc chắn là đang có vấn đề gì đó lo lắng.

Nguồn: Tổng hợp

(Visited 5.657 times, 9 visits today)