6 Tháng Mười Một, 2017

Cấu trúc tiếng Hàn~에 달려 있다 ( Phụ thuộc vào)

Cấu trúc này được sử dụng với ý nghĩa rằng, một sự việc hay trạng thái nào đó tồn tại vào một cái gì.

Ví dụ:

성공은 노력에 달려 있다.

Thành công phụ thuộc vào sự nỗ lực.

네 행복은 너에게 달려 있거든.

Hạnh phúc của cậu phụ thuộc vào chính cậu thôi.

한국의 미래는 젊은 세대에 달려 있다고 할 수 있어요.

Có thể nói là tương lai của hàn Quốc phụ thuộc vào thế hệ trẻ.

*Một số cấu trúc mở rộng của ~에 달려 있다

a. C+ 느냐에 따라 달려 있다. (phụ thuộc vào cái việc…)

Ví dụ:

성공은 여러분들이 얼마나 노력하느냐에 따라 달려 있다.

Thành công phụ thuộc vào việc mọi người đã nỗ lực như thế nào.

행복은 누구와 결혼하느냐에 따라 달려 있다고 할 수 있어요.

Hạnh phúc phụ thuộc vào việc mà ta sẽ kết hôn với ai.

b. V느냐 ~~V느냐 ~~C느냐에 따라 달려 있다 (có hay không….phụ thuộc vào….)

Ví dụ:

우리 나라 베트남은 발전할 수 있느냐 없느냐 선진국하고 나란히 설 수 있느냐 없느냐 여러분들이

공부에 따라 달려 있다.

Nước Việt Nam ta có thể phát triển được hay không, có thể sánh vai với các cường quốc được hay không một phân phụ thuộc vào công học tập của các cháu.

바위가 밥으로 될 수 있느냐 없느냐 얼마나 노력하느냐에 따라 달려 있어요.

Sỏi đá có thể thành cơm được hay công phụ thuộc vào việc ta đã nỗ lực bao nhiêu.

Nguồn: Tổng hợp

(Visited 3.489 times, 7 visits today)