14 Tháng Hai, 2020

Học tiếng Hàn qua những câu hỏi phỏng vấn xin việc

Cùng chúng tôi học tiếng Hàn qua những câu hỏi chắc chắn bạn sẽ bị hỏi khi phỏng vấn với công ty Hàn Quốc.

Học tiếng Hàn qua những câu hỏi phỏng vấn xin việc

흥미를 가지고 있는 직업이 무엇입니까?

[hong-mi-rul ka-ji-ko in-nun ji-ko-pi mu-o-sim-ni-kka]

Công việc mà bạn mong muốn có được là công việc gì?

여러분의 성격과 잘 맞습니까?

[yo-ro-bu-ne song-kyok-kwa jal mat-sum-ni-kka]

Công việc đó có phù hợp với tính cách của bạn không?

여러분이 원하는 직업은 여러분의 적성과 잘 맞습니까?

[yo-ro-bu-niwon-hanun ji-ko-pun yo-ro-bu-ne jok-song-kwa jal mat-sum-ni-kka]

Công việc này có phù hợp với năng lực của bạn không?

아니라면 어떤 일이 여러분의 적성과 잘 맞습니까?

[a-ni-ra-myon o-tton i-ri yo-ro-bu-ne jok-song-kwa jal mat-sum-ni-kka]

Nếu không, công việc như thế nào sẽ phù hợp với năng lực của bạn?

자기소개서를 쓴 적이 있습니까?

[ja-ki-so-ke-so-rul ssun jo-ki it-sum-ni-kka]

Bạn đã từng viết một lá thư giới thiệu bản thân chưa?

자기소개서에는 무슨 내용이 들어가야 한다고 생각합니까?

[ja-ki-so-ke-so-e-nun mu-sun ne-yong-i tu-ro-ka-ya han-ta-ko seng-kak-ham-ni-kka]

Theo bạn nghĩ những thông tin gì sẽ cần phải có trong thư tự giới thiệu?

여러분이 가지고 있는 경력은 어떤 직업을 가질 때 도움이 됩니까?

[yo-ro-bu-ni ka-ji-ko in-nun kyong-ryo-kun o-tton ji-ko-pul tte to-u-mi twem-ni-kka]

Những công việc nào phù hợp với kinh nghiệm bạn đã có?

취직을 위해서 무엇을 준비해야 할까요?

[jjuy-ji-kul uy-he-so mu-o-sul jun-bi-he-ya hal-kka-yo]

Những việc cần thiết phải chuẩn bị để xin việc là gì?

이력서를 쓴 적이 있습니까?

[i-ryok-so-rul ssun jo-ki it-sum-ni-kka]

Bạn đã từng viết bản lí lịch chưa?

이력서에는 어떤 내용을 쓰는 것이 좋습니까?

[i-ryok-so-e-nun o-tton ne-yong-ul ssu-nun ko-si jo-sum-ni-kka]

Theo bạn thì 1 bản lí lịch nên có nội dung như thế nào?

Chuyên mục “Học tiếng Hàn qua những câu hỏi phỏng vấn xin việc” do giáo viên tiếng Hàn Trung tâm Ngoại Ngữ SGV tổng hợp.

Nguồn: saigonvina.edu.vn

(Visited 63 times, 1 visits today)